Medlemsmöte 2022-10-09
Göinge-Broby brukshundklubb

Dagordning

Holmers Torp Hanaskog

 

1. Mötet öppnas

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4. Mötets behöriga utlysande

5. Godkännande av dagordning

6. Inkomna skrivelser

7. Utgående skrivelser

8. Kassörens rapport

9. Kommittéernas rapport

9.1 Utbildning
9.2 Agility
9.3 Tävling
9.4 Rallylydnad/Lydnad
9.5 Kök
9.6 Distriktsombud

10. Belysning planer-elförbrukning och ny belysning.

11. Gräsklippare

12. Röjardag

13. Övriga frågor

14. Mötet avslutas